Tin tức

Những điều cần biết về điều kiện chăn nuôi trang trại và nông hộ

Tại Hà Nội, chăn nuôi theo phương thức nhỏ lẻ, tận dụng tỷ lệ còn cao (khoảng gần 60 %) do sản xuất nông nghiệp trên địa bàn còn nhiều.

Với số hộ lớn như vậy, nên trong việc chấp hành các quy định của Pháp luật về lĩnh vực chăn nuôi, thú y, an toàn thực phẩm, nhất là đối với Luật Chăn nuôi (có hiệu lực từ 01/01/2020): nhiều chủ hộ, người chăn nuôi đã được thông tin, hiểu và chấp hành tốt song cũng còn khá nhiều chủ hộ chưa quan tâm, nhất là ở khu vực chăn nuôi nông hộ. Bên cạnh đó việc tuyên truyền về Luật Chăn nuôi ở một số nơi còn hạn chế chưa được tuyên truyền sâu, rộng nên nhận thức của người chăn nuôi chưa được đầy đủ.

 

Đặc biệt việc khai báo chăn nuôi với chính quyền địa phương chưa được làm tốt vì vậy khi phải thực hiện việc vận chuyển lưu thông, mua bán động vật gặp nhiều trở ngại. Khi không may xảy ra dịch bệnh nếu người chăn nuôi không thực hiện việc khai báo chăn nuôi thì không những không được hỗ trợ thiệt hại mà còn bị xử lý vi phạm hành chính trong chăn nuôi.


Để người chăn nuôi hiểu thêm về điều kiện chăn nuôi, chấp hành tốt những quy định của Luật Chăn nuôi trong thời gian tới, chúng tôi khuyến cáo một số nội dung quy định về điều kiện chăn nuôi.


Về kê khai hoạt động chăn nuôi: Luật Chăn nuôi quy định tổ chức, cá nhân chăn nuôi phải kê khai hoạt động chăn nuôi với Ủy ban nhân dân cấp xã

Đối với Chăn nuôi trang trại phải đáp ứng các điều kiện sau đây: Vị trí xây dựng trang trại phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, vùng, chiến lược phát triển chăn nuôi; đáp ứng yêu cầu về mật độ chăn nuôi quy định; có đủ nguồn nước bảo đảm chất lượng cho hoạt động chăn nuôi và xử lý chất thải chăn nuôi; có biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; có chuồng trại, trang thiết bị chăn nuôi phù hợp với từng loại vật nuôi; có hồ sơ ghi chép quá trình hoạt động chăn nuôi, sử dụng thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, vắc-xin và thông tin khác để bảo đảm truy xuất nguồn gốc; lưu giữ hồ sơ trong thời gian tối thiểu là 01 năm sau khi kết thúc chu kỳ chăn nuôi; có khoảng cách an toàn từ khu vực chăn nuôi trang trại đến đối tượng chịu ảnh hưởng của hoạt động chăn nuôi và từ nguồn gây ô nhiễm đến khu vực chăn nuôi trang trại. Tổ chức, cá nhân chăn nuôi trang trại quy mô lớn phải được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi.


Đối với Chăn nuôi nông hộ phải đáp ứng các yêu cầu sau đây: Chuồng nuôi phải tách biệt với nơi ở của người; định kỳ vệ sinh, khử trùng, tiêu độc chuồng trại, dụng cụ chăn nuôi; có các biện pháp phù hợp để vệ sinh phòng dịch; thu gom, xử lý phân, nước thải chăn nuôi, xác vật nuôi và chất thải chăn nuôi khác theo quy định của pháp luật về thú y, bảo vệ môi trường.


Về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân chăn nuôi


Tổ chức, cá nhân chăn nuôi có quyền sau đây: tổ chức, cá nhân đã thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi được hỗ trợ thiệt hại, khôi phục sản xuất khi bị thiên tai, dịch bệnh theo quy định của pháp luật; được hưởng chính sách của Nhà nước có liên quan đến hoạt động chăn nuôi; được tập huấn, đào tạo về chăn nuôi; quảng bá sản phẩm theo quy định của pháp luật; khiếu nại, tố cáo, khởi kiện liên quan đến chăn nuôi theo quy định của pháp luật.


Tổ chức, cá nhân chăn nuôi có nghĩa vụ sau đây: Thực hiện kê khai hoạt động chăn nuôi; thực hiện các biện pháp an toàn sinh học, vệ sinh môi trường trong chăn nuôi; xử lý chất thải chăn nuôi theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; bảo đảm đối xử nhân đạo với vật nuôi theo quy định của pháp luật.


Việc cấp cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn (theo điều 58 Luật Chăn nuôi)


Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi. Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi được cấp lại trong trường hợp bị mất, bị hỏng; thay đổi thông tin về tổ chức, cá nhân trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi. Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi bị thu hồi trong trường hợp bị tẩy, xóa, sửa chữa nội dung trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi; cơ sở chăn nuôi trang trại không còn đủ điều kiện quy định (tại Điều 55 của Luật Chăn nuôi); cơ sở chăn nuôi trang trại có hành vi vi phạm khác mà pháp luật quy định phải thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi.


Bên cạnh các quy định về điều kiện chăn nuôi, Chính phủ cũng đã có những quy định về xử lý vi phạm hành chính trong Chăn nuôi (Nghị định Số 14/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính Phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong chăn nuôi có hiệu lực từ ngày 20/4/2021). Một số quy định cụ thể:


Vi phạm quy định về điều kiện chăn nuôi nông hộ


Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi gian dối trong kê khai nhằm mục đích trục lợi.Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi chăn nuôi tại khu vực không được phép chăn nuôi.Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định; Buộc di dời vật nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi đối với hành vi vi phạm.


Vi phạm quy định về điều kiện chăn nuôi trang trại quy mô vừa, quy mô nhỏ: Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi không lưu giữ, cập nhật đầy đủ hồ sơ về quá trình hoạt động chăn nuôi, sử dụng thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, vắc-xin và thông tin khác để bảo đảm truy xuất nguồn gốc; không bảo đảm khoảng cách an toàn trong chăn nuôi trang trại theo quy định.


Hành vi vi phạm quy định về kê khai chăn nuôi bị xử phạt như sau: phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện kê khai; phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi gian dối trong kê khai nhằm mục đích trục lợi. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi chăn nuôi tại khu vực không được phép chăn nuôi theo quy định.


Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc giảm quy mô chăn nuôi cho phù hợp với khoảng cách theo quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều này; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm. Buộc di dời trang trại ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi đối với hành vi vi phạm quy định.


Vi phạm quy định về điều kiện chăn nuôi trang trại quy mô lớn:


Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi không lưu giữ, cập nhật đầy đủ hồ sơ về quá trình hoạt động chăn nuôi, sử dụng thức ăn chăn nuôi, thuốc thú y, vắc-xin và thông tin khác để bảo đảm truy xuất nguồn gốc; thay đổi thông tin về tổ chức, cá nhân trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đã được cấp nhưng không làm thủ tục để đăng ký cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi; không bảo đảm khoảng cách an toàn trong chăn nuôi trang trại theo quy định Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 7.000.000 đồng đối với hành vi trốn tránh, cản trở hoặc không chấp hành yêu cầu việc thực hiện đánh giá giám sát duy trì điều kiện chăn nuôi.Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi tẩy, xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi.


Hành vi vi phạm về kê khai chăn nuôi bị xử phạt như sau: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện kê khai; phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi gian dối trong kê khai nhằm mục đích trục lợi. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện hoạt động chăn nuôi không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi.Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi chăn nuôi tại khu vực không được phép chăn nuôi.Hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với hành vi vi phạm quy định.


Biện pháp khắc phục hậu quả: Buộc giảm quy mô chăn nuôi cho phù hợp với khoảng cách theo quy định đối với hành vi vi phạm; buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm; buộc di dời trang trại chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi đối với hành vi vi phạm.


Hy vọng những thông tin trên được người chăn nuội cặp nhật để chấp hành tốt hơn những quy định của Pháp luật trong lĩnh vực chăn nuôi góp phần thúc đẩy Chăn nuôi trên địa bàn Thành phố phát triển bền vững, hiệu quả./.


Bài cùng chuyên mục

16 nhà máy điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp đã nối lưới điện quốc gia
16 nhà máy điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp đã nối lưới điện quốc gia
Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xác nhận đến ngày 26.5, có 16 nhà máy điện gió, điện mặt trời đã nối lưới điện quốc gia. Các nhà máy này đã và đang được tiến hành thử nghiệm để sớm đưa vào vận hành phát điện.
Xem thêm
Thương hiệu 'heo ăn chay' vào top 5 doanh nghiệp chăn nuôi lớn nhất nước
Thương hiệu 'heo ăn chay' vào top 5 doanh nghiệp chăn nuôi lớn nhất nước
Năm vừa qua là giai đoạn cực kỳ khó khăn với ngành chăn nuôi nhưng BaF - thương hiệu heo ăn chay đầu tiên của Việt Nam - lại ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc về quy mô, vươn lên vị trí top 5 doanh nghiệp chăn nuôi heo lớn nhất cả nước.
Xem thêm
Giá heo hơi hôm nay 11.5.2023: Sau gần một năm, giá bán đã vượt giá thành chăn nuôi
Giá heo hơi hôm nay 11.5.2023: Sau gần một năm, giá bán đã vượt giá thành chăn nuôi
Lần đầu tiên sau gần một năm, giá heo hơi tăng vượt 55.000 đồng/kg. Đây là cột mốc quan trọng đối với nhiều người chăn nuôi vì đánh dấu giá bán heo vượt qua giá thành chăn nuôi. Xu hướng tăng tiếp tục diễn ra trên nhiều địa phương khắp cả nước.
Xem thêm
Tạo thuận lợi cho ngành chăn nuôi trong bối cảnh mới
Tạo thuận lợi cho ngành chăn nuôi trong bối cảnh mới
Bộ NN&PTNT đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Nghị định số 13/2020/NĐ-CP ngày 21/1/2020 hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi.
Xem thêm
Toàn cảnh Hội nghị toàn cầu Hệ thống lương thực thực phẩm bền vững
Toàn cảnh Hội nghị toàn cầu Hệ thống lương thực thực phẩm bền vững
Hội nghị toàn cầu Hệ thống lương thực thực phẩm bền vững lần thứ 4 tổ chức thành công 9 phiên họp chính thức, 11 phiên họp bên lề và 31 cuộc họp song phương.
Xem thêm
Ông Nguyễn Như So: Dabaco sản xuất thức ăn chăn nuôi không bao giờ lỗ, dự báo giá heo sẽ đi lên
Ông Nguyễn Như So: Dabaco sản xuất thức ăn chăn nuôi không bao giờ lỗ, dự báo giá heo sẽ đi lên
Người đứng đầu Tập đoàn Dabaco nhận định giá heo hơi sẽ phải lên. Hiện giá đang quanh vùng 54.000 - 55.000 đồng/kg, Chủ tịch HĐQT khẳng định tổng đàn giảm thì không có lý gì giá heo không lên.
Xem thêm
AGRI-VINA VINH DỰ NHẬN GIẢI THƯỞNG TOP 5 - THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU VIỆT NAM
AGRI-VINA VINH DỰ NHẬN GIẢI THƯỞNG TOP 5 - THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU VIỆT NAM
Ngày 24/12/2022 tại Nhà Hát Quân Đội TP.HCM, Công ty CP Tập đoàn AGRI-VINA vinh dự nhận giải thưởng TOP 5 Thương hiệu hàng đầu Việt Nam năm 2022 (TOP BRANDS 2022).
Xem thêm
DOANH NHÂN TRÍ THỨC TIÊU BIỂU VIỆT NAM NĂM 2022
DOANH NHÂN TRÍ THỨC TIÊU BIỂU VIỆT NAM NĂM 2022
Với phương châm phát triển sản xuất kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp theo hướng hiện đại, an toàn và bền vững với môi trường và xã hội. Công ty cổ phần Tập đoàn Agri -Vina đã và đang nỗ lực bằng cái tâm, cái tầm của những người dám nghĩ dám làm, đi tiên phong để đưa Tập đoàn trở thành một trong các đơn vị danh tiếng, hàng đầu của sản xuất nông nghiệp Việt Nam.
Xem thêm